VERGROTEN

Ontginningen te Nieuweroord

Terug

Verslag van het bezoek aan de ontginningen te Nieuweroord op 2 juli 1900

Eigenaardig is zon vaartocht langs streken, voor de meesten onbekend; maar verrassend is het in een weinig bewoond oord een grootte nette brug en een kapitaal boerenhuis met ruime schuur te zien. De vraag zou als vanzelf oprijzen; waartoe deze hier, indien niet aanstonds het oog was geboeid door een onafzienbare vlakte, bedekt met groen in allerlei kleurschakeeringen. Dat de zon die kleuren niet scherper deed uitkomen, maar een zachte regen het verre uitzicht enigszins belemmerde in den aanvang. De wandelaars klaagden er niet over, maar waren dankbaar dat de juli zon de wandeling over en om de grootte vlakte niet tot warmen arbeid maakte. Nu kon men zonder vermoeid te worden zijn oog laten gaan over een twintig bunder bezet met prachtige haver, verder over een bijkans onafzienbare vlakte van zestig bunder waarop de aardappel welig groeit, terzijde een tiental, waarop de erwten, daarnaast evenveel, waarop de paardebonen in bloei staan. En vlak achter die vruchtbare akkers werd het veen verwerkt tot turf en waren tal van rappe handen bezig met turven in ringen te zetten. Dit maakte temeer indruk, omdat een smalle strook woeste grond, hier en daar bedekt met een bloeiende heideplant, de scheiding vormde tusschen de nijverheid en de landbouw. Zooals die smalle strook is, zoo was een jaar geleden het gehele honderdtal bunders: toen schraal en dor, tot niets nut en weinig van waarde, nu welig bloeiend en rijken oogst belovende en een bewijs dat kennis en kapitaal den bodem kunnen dwingen te geven wat hij bij oordeelkundige behandeling geven kan.Tot niets nut, dat zegt de praktische landbouwer, wanneer in zijn oog alleen dat waarde heeft wat in goud kan worden omgezet, maar hij die voor natuurschoon een oog heeft, bewonderde juist op op die smalle woeste strook de bloeiende heideplanten, die als zoovele bloemtuilen den bruine grond versierden. Maar keeren we terug naar den bebouwden akkers. Ons als leeken op dit gebied hinderde het niet, dat de haver een weinig van de vorst had geleden en dat hier en daar in de erwten een klein plekje was, of dat de bunders bemest met 600 en 700 chili niet zo welig stonden als die waarover 800 kilo was uitgestrooid.Wij genoten van het mooie en nog meer vermeiden we ons in den toekomst wanneer niet een enkele honderd, maar duizendtallen bunders woeste gronden herschapen zijn in akkers, die tal van handen werk en vele monden brood geven zullen. Het kenmerkend van deze ontginningen is niet zoozeer dat op dalgronden ook iets anders kan gekweekt worden dan bosch, maar dat het zoo spoedig kan en daardoor schijnbaar waardelooze gronden in een jaar tijds tot vruchtbare akkers worden omgezet.Van de wandeling teruggekeerd, werden de bezoekers verzocht hun naam in het vreemdelingenboek te schrijven en nadat hieraan was voldaan, zetten zij zich weer in het vaartuig, waar de gastheeren nu en later onthaalden op Dortmunder en Maastrichts bier naar believen.

Hoogeveensche courant juli 1900